Innkalling til årsmøte Sola Flystasjon Flyklubb 2017

Ny dato: tirsdag 26. september 2017 – Kl.: 19:00 – Sted: Klubbhuset

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent for 2018.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg: (Leder, Nestleder, Sekretær, Styremedlem, Varamedlem, samt revisorer og valgkomite er på valg i år, ref. referat fra siste årsmøte)

a) Leder (1 år) Håvard Vetrhus
b) Nestleder (2 år) Espen Tjetland

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

c) Sekretær (2 år) Øyvind Øglænd
d) Styremedlem (2 år) Anton Rudolf
e) Varamedlem (2 år) Tore Reimers
f) Revisor (1 år) Stig Holgersen
g) Revisor (1 år) Espen Heine-Eriksen
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi henstiller om at man i størst mulig grad gir sine innspill til valgkomiteen ved leder Leidulf Heskje på lh@anssec.no

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsted samt bli lagt ut i klubbhytta senest en uke før årsmøtet. Kun frammøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget

For styret v/Formann Håvard Vetrhus

Øyvind Øglænd
Sekretær