Årsmøte SFFK 21.03.23

Det kalles inn til årsmøte i SFFK

Dato: Tirsdag 21.03.2023 Kl.:18:00-20:00
Sted: Sola Flyklubb, Klasserom.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Behandle forslag om bygging av ny hangar.
10. Foreta følgende valg:

Verv:
a) Leder Håvard Vetrhus (På valg)
b) Nestleder Stig Holgersen 2024
c) Kasserer Skule Sletten 2024
d) Sekretær Glenn Munthe 2024
e) Styremedlem Øystein Sandal (På valg)
f) Varamedlem Lars Heskje 2024
g) Revisor: Leidulf Heskje (På valg)
h) Revisor: Espen Heine-Eriksen (På valg)
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
e) Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall).

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi henstiller om at man i størst mulig grad gir sine innspill til valgkomiteen ved leder Leidulf Heskje email: lh@anssec.no

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli publisert via email og gjort tilgjengelig på klubbens nettsted.
Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

For styret
Sekretær Glenn Munthe

Advertisement